Humanitas

Privacyverklaring ontmoetingsgroep Rouw

De Ontmoetingsgroep Rouw is een gezamenlijke activiteit van de Stichting Hospice Issoria en van Vereniging Humanitas Afdeling Rijnland. Beide organisaties verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan deze activiteit.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Deze verklaring is specifiek van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van deelnemers aan de activiteit Ontmoetingsgroep Rouw. De algemene privacy verklaringen van de Vereniging Humanitas en van Stichting Hospice Issoria vindt u op de websites van deze organisaties.

Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze deelnemers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. U kunt uw persoonsgegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Verantwoordelijke

Voor Ontmoetingsgroep Rouw zijn zowel de Vereniging Humanitas als Stichting Hospice Issoria verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij hebben afgesproken dat u voor vragen contact kunt zoeken met Humanitas: Vereniging Humanitas, Sarphatistraat 4-6, 1017 WS  Amsterdam, email: FG@humanitas.nl, telefoon: 020-5231100.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

De afdeling Rijnland van de Vereniging Humanitas (Humanitas) en Stichting Hospice Issoria (Issoria) organiseren gezamenlijk lotgenotengroepen onder de naam Ontmoetingsgroep Rouw. Dit zijn groepen voor mensen in rouw. Om u goed te kunnen ondersteunen in de rouw hebben wij persoonsgegevens van u nodig.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van (expliciete) toestemming en uitsluitend voor zover deze noodzakelijk zijn voor het doel van de activiteit Ontmoetingsgroep Rouw. Deze toestemming wordt u expliciet gevraagd en de gegevens zullen alleen worden gebruikt door de bij de afgesproken activiteit betrokken vrijwilligers, coördinatoren en andere functionarissen. U kunt op ieder moment aangeven dat u uw toestemming intrekt. Buiten deze doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen uw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt worden voor statistische analyses en rapportages.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Op de toestemmingsverklaring is aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken.

Hoe zorgen wij voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd.

Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van ons kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om uw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Wij kunnen uw (persoons)gegevens alleen met derden delen, wanneer u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Datalekken
Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Uw rechten als betrokkene zijn:

  • recht van informatie;
  • recht op inzage;
  • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
  • recht van verzet;
  • recht op dataportabiliteit;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kunt u een verzoek richten aan de Vereniging Humanitas. Stuur uw verzoek naar: Vereniging Humanitas, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), Sarphatistraat 4-6, 1017 WS Amsterdam, e-mail: FG@humanitas.nl, telefoon: 020 – 5231100.

U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Clickgedrag, gebruik van cookies, privacybeleid van derden

Hiervoor verwijzen wij naar de algemene privacy verklaringen van de Vereniging Humanitas en van Stichting Hospice Issoria.

 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 september 2019.